ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ บัณฑิตแรงงานอำเภอยะหาประชาสัมพันธ์และรับสมัครฝึกอาชีพ ตำแหน่งงานว่าง และประกันสังคมมาตรา ๔๐ ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอยะหา   ถนนเสนานุรักษ์ ตำบลยะหา  อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ นางมาลี ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดยะลา ผู้กำกับบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา บัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา และประชาชนในพิ้นที่/หมู่บ้าน ร่วมโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กิจกรรมพัฒนาทำความละอาดบริเวณมัสยิด อาคารเรียนโรงเรียนตาดีกาและกูโบร์บ้านรานอ ตำบลตาเนาะปูเตาะ อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ บัณฑิตแรงงานตำบลกาตองเยี่ยมผู้เข้าร่วมโครงการเสริมร้างความเข็มแข็งและสุขภาวะในการทำงานแก่แรงงานนอกระบบจังหวัดยะลา หลักสูตร การสานเตยหนาม ณ ที่ทำการกลุ่มมุสลีหม๊ะ หมู่ที่ ๕  บ้านปอเนาะ  ตำบลกาตอง  อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๑๑  เมษายน ๒๕๖๒ บัณฑิตแรงงานอำเภอยะหาและเยาวชนอำเภอยะหาประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างที่มีลูกจ้างแรงงานต่างด้าว (สัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา)ให้นายจ้างและคนต่างด้าวที่มีการจ้างงานต้องปฏิบัติตามกฎหมายให้ถูกต้อง และคนต่างด้าวที่ออกจากงานรีบหานายจ้างและแจ้งการเข้าทำงานกับนายจ้างใหม่ภายใน ๑๕  วัน มิฉะนั้นคนต่างด้าวจะไม่สามารถทำงานและอยู่ในราชอาณาจักรได้อีกต่อไป ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา ชั้น ๒ ศูนย์ร่วมราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา  โดยบัณฑิตแรงงานประชาสัมพันธฺ์  ณ หน้าห้องสมุดประชาชนอำเภอยะหา  ถนนเสนานุรักษ์ ตำบลยะหา  อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

 

วันที่ ๑๐ เมษษยน ๒๕๖๒ บัณฑิตแรงงานตำบลยะหาร่วมกับพัฒนากรตำบลยะหา (สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยะหา) ร่วมโครงการสัมมาอาชีพ ฝึกอาชีพหลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ เพื่อส่งเสริมการผลิตสินค้าจากวัสดุในพื้นที่ ณ  อาคารอเนกประสงค์ หมูที่ ๖  ตำบลยะหา  อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา