หมู่ที่ 3 ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง,
จังหวัดยะลา 95000

เขียนโดย ซำซีย๊ะ มาฮะ
หมวด:

วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลสะเอะได้อยู่เวรประจำจุดคัดกรองประจำตำบลสะเอะเพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่ปลอดจากเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ พร้อมได้ปะชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านและผู้ที่สัญจรไปมาให้ส่วมหน้ากากอนามัยเพื่อความปลอดภัยของคนในชุมชน

เขียนโดย ซำซีย๊ะ มาฮะ
หมวด:

วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ 

บัณฑิตแรงงานอำเภอกรงปินังเข้าเวรชุดคัดกรองผู้ใช้บริการ ณ ที่ว่าการอำเภอกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา