ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓  บัณฑิตแรงงานตำบลกาตองร่วมประชุมสภาสันติสุข ร่วมกับปลัดอำเภอประจำตำบลกาตอง หน่วยกองกำลังสามฝ่านในพื้นที่ตำบลกาตอง ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกาตอง อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๗๓ บัณฑิตแรงงานคำบลกาตองร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกาตอง ชมรมตาดีกาคำบลกาตอง และประชาชนในพื้นที่ตำบลกาตองร่วมจัดกิจกรรมวันอาซูรอสัมพันธ์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๑๘ กันยายน๒๕๖๓ บัณฑิตแรงงานตำบลยะหาร่วมโครงการการฝึกอบรมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อช่วยเหลื่อผู้ที่ประสบภัย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ บัณฑิตแรงงานตำบลตาชี ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยวแก่งนางรำ ณ หมู่ที่ ๕ บ้านเหมืองล่าง ตำบลตาชี  อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ นางทมวรรณ อรัญภาค นักวิชาการแรงงานชำนายการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระรวงแรงงาน หัวหน้้าส่วนราชการอำเภอยะหา บัณฑิตแรงงานอำเภอยะหา แกนนำอาสาสมัครแรงงานตำบลปะแตและตำบลบาโงยซิแน ผู้นำชุมชน ผู้ำนศาสนาและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  ร่วมโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชน กิจกรรมทำความสะอาดมัสยิดและโรงเรียนตาดีกาดารุลญันนะห์ หมู้่ที่ ๑ บ้านเจาะปูนา ตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา