ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๒๗ตุลาคตม ๒๕๖๓ นายนิยม สองแก้ว ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นางรษิกา ชาญณรงค์ แรงงานจังหวัดยะลา หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน บัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลานิเทศงาน ศูนย์แรงงานนำร่องอำเภอกรงปินัง โดยมีปลัดอาวุโส อำเภอกรงปินัง มาต้อนรับ ณ ที่ว่าการอำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลาจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่บัณฑิตแรงงาน และเครื่องข่ายแรงงานจังหวัดยะลา สู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓๔ โดยมีการให้ความรู้แก่บัณฑิตและเครื่อข่าน มีการแสดงสินค้าของกลุ่มอาชีพ โดยมีการก่อตั้งโดยบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา  ณ โรงแรมปาร์วิวยะลา  อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ๕ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลาร่วมรับนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและคณะ เมามอบนโยบายในการทำงานให้กับบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ตำบลสะเตง อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๒๒  กันยายน ๒๕๖๓ สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองยะลา รามัน ยะหาและกรงปินัง อาสาสมัครแรงงานและประชาชนทั่วำปร่วมกิจกกรมวันสถาปณากระทรวงแรงงาน โดยมีนางสาวรษิกา ชาญณรงค์ แรงงานจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี ในงานมีกิจกรรมมากหมาย เช่นบริการต่างๆ ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน สาธิตอาชีพอิสระ เป็นต้น ณ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๓ บัณฑิตแรงงานประจำศูนย์แรงงานอำเภอยะหาร่วมประชุมหัวหน้่ส่วนราชการ รัฐวิสหกิจ ฯลฯ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ เพื่อมอบหมายภารกิจและสรุปผลการปฎิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ณ ห้องประชุมสันภาคี ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอยะหา  จังหวัดยะลา