ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ บัณฑิตแรงงานตำบลปะแตกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดสถานที่กักกั้นการแพร่ระบาดโรคโควิด ๑๙ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเทอมในวันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านปะแต หมู่ที่ ๖ ตำบลปะแต  อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ บัณฑิตแรงงานอำเภอยะหาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดโรงพยาบลสมเด็จพระยุพราชยะหา เนื่องในโอกาสวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร โดยนายอมร ปรีดางกูร นายอำเภอยะหา เป็นประธานในพิธี  ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา หมู่ที่ ๖ ตำบลยะหา อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ บัณฑิตแรงงานตำบลกาตองร่วมประชุมสภาสันติสุชตำบล ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อสรุปผลการปฎิบัติงานและมอบหมายภารกิจในระดับพื้นที่ตำบลกาตอง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกาตอง อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ลงพื้นประชาสัมพันธ์และรับสมัครประกันสังคมมาตรา ๔๐ ร้านค้าชุมชนบ้านปาแดรู หมู่ที ๑ ตำบลกาตอง  อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ บัณฑิตแรงงานตำบลยะหา ตำบลบาโร๊ะลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รับสมัครประกันสังคมมาตรา ๔๐  ณ ตลาดนัดเทศบาลตำบลยะหา  อำเภอยะหา จังหวัดยะลา