ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ บัณฑิตแรงงานตำบลปะแตร่วมกับวัฒนธรรมอำเภอยะหาลงพื้นที่โครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข็มแข็งอย่างยั่งยื่น (บวร On Tour)ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรบ้านบายอ ณ ที่ทำการกำนันตำบลปะแต หมู่ที่ ๑ บ้านบายอ ตำบลปะแต  อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ บัณฑิตแรงงานประจำศูนย์แรงงานอำเภอยะหา บัณฑิตแรงงานตำบลยะหาและบัณฑิตแรงงานตำบลบาโร๊ะ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และรับสมัครประกันสังคมมาตรา ๔๐ ณ ร้านน้ำชา หมู่ที่ ๖ บ้านอาสิน  ตำบลยะหา  อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๔ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ บัณฑิตแรงงานอำเภอยะหา จัดประชุมประจำเดือน เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และติดตามงานที่ไดรับมอบหมายจากสำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา และรับสมาชิกใหม่ บัณฑิตแรงงานตำบลยะหา และบัณฑิตแรงงานตำบลบาโร๊ะ ณ ศูนย์แรงงานอำเภอยะหา  จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๓  มิถุนายน  ๒๕๖๓ บัณฑิตแรงงานอำเภอยะหากิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชชินี  กำหนดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์  กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณสาธารณะเฉลิมพระเกียติและตลาดนัดเทศเทศบาลตำบลยะหาให้มีความสะอาดเรียบร้อย

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๒๐ พฤาภาคม ๒๕๖๓ บัณฑิตแรงงานตำบลละแอประชุมมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (covid -๑๙) ว่าด้วยการผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนากิจละหมาดอีฎิ้ลฟิตรี โดยมีปลัด อบต.ละแอ นายก อบต.ละแอ ผู้นำศาสนา ผู้นำขุมชน บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิเพื่อให้การปฏิบัติศาสนากิจและละหมาดอีฎิ้ลฟิตรีในพื้นที่ตำบลละแอเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละแอ อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา