ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ บัณฑิตแรงงานประจำศูนย์แรงงานอำเภอยะหาร่วมประชุมหัวหน้าส่วน รัฐวิสหกิจ ฯลฯ อำเภอยะหา ประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลยะหา อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ บัณฑิตแรงงานตำบลยะหาร่วมประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อติดตามและมอบหมายภารกิจแก่กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ โดยมีนายอมร ปรีดางกุล นายอำเภอยะหา เป็นประธานในพิธีและมีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอยะหาเข้าร่วมประชุม ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอยะหา จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา บัณฑิตแรงงานตำบลกาตอง ประชาสัมพันธิ์และรับสมัครประกันสังคมมาตรา ๔๐ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกาตอง หมู่ที่ ๒ ตำบลกาตอง  อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ บัณฑิตแรงงานตำบลยะหาร่วมกับปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ประจำตำบลยะหา เจ้าหน้าที่ปกครอง ผู้นำชุมชนและผู้นำศาสนาร่วมโครงการเยี่ยมบ้านผู้สุงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสตำบลยะหา อบรมให้ความรู้และมอบเครื่ออุปโภค-บริโภค ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ณ มัสยิดฮาซานี หมู่ที่ ๓ ตำบลยะหา  อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ บัณฑิตแรงงานตำบลปะแตลงพื้นที่ติดตามผู้เข้ารับการอบรมการทำขนมไทยเพื่อติดตามการมีรายได้เพิ่ม การทำบัญชี และการบรรจุภัณฑ์ ณ หมู่ที่ ๑ บ้านบายอ ตำบลปะแต อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา