ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ บัณฑิตแรงงานตำบลกาตองกิจกรรมทำความสะอาดมัสยิดบ้านฆีแม(บ้านกาตอง) ต้านภัยโควิด-๑๙  โดยมีเจ้าหน้าที่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา อสม. กลุ่มสตรีตำบลกาตอง ชุดรักษาความปลอบภัยระดับหมู่บ้าน (ชรบ.) และประชาชนจิตอาสา ณ หมู่ที่ ๒ ตำบลกาตอง  อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายสมภพ คงรอด สวัสดิ์การและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา จัดประชุมชี้แจงโครงการสร้างความเข้มแข็งชมรมแรงงานอกระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีตัวแทนบัณฑิตแรงงานอำเภอเมือง ยะหา กลุ่มอาชีพและแรงงานนอกระบบ  ๒๐ คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องเทพบดี ชั้น ๔ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่  8 พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายอมร ปรีดางกูร นายอำเภอยะหา นายอุดม นาคแก้ว ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลตาชี ครู กศน.ตำบลตาชี บัณฑิตแรงงานตำบลตาชี กำนันตำบลตาชี ลงพื้นที่เยี่ยมผู้กัดตัวโรคโควิค ๑๙ เพื่อให้ขวัญและกำลังใจและมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ณ สำนักสงฆ์โคกแค หมู่ที่ ๒ บ้านนอก ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓  บัณฑิตแรงงานตำบลปะแต ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดยะลา  เจ้าหน้าที่ปกครอง ผู้นำชุมชน  ผู้นำศาสนา  อาสาสมัครวัฒนธรรมอำเภอยะหาลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค - บริโภคให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ในพื้นที่หมู่ที่ ๓ บ้านสะป๋อง ตำบลปะแต  อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓  บัณฑิตแรงงานตำบลตาชี ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดยะลา ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลตาชี เจ้าโอวาสวัดวงกตบรรภต(วัดตาชี)  เจ้าหน้าที่ปกครอง ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค - บริโภคให้กับผู้สุงอายุในพื้นที่ตำบลตาชี อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา