กิจกรรม Kick off โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่งคง มั่งคั่ง ย้่งยืน เฉลิมพระเกียติฯ

ศูนย์แรงงานประจำอำเภอยะหา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

นายมนูญ  พหรมน้อย  นายอำเภอยะหา หัวหน้าส่วนราชการอำเภอยะหา บัณฑิตแรงงาน และประชาชนจิตอาสาตำบลตาชีร่วมพิธีเปิดกิจกรรม Kick off โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศษฐกิจพอเพียง  มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  เฉลิมพระเกียติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก  ณ วัดวงกตบรรภต (วัดตาชี)  อำเภอยะหา  จังหวัด