กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดเฉลิมพระเกียติ

ศูนย์แรงงานประจำอำเภอยะหา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ บัณฑิตแรงงานตำบลยะหาร่วมโครงการจิตอาสาเฉลิพระเกียติ โดยมีนายมนูญ พรหมน้อย  นายอำเภอยะหา เป็นประธาน  เนื่องในโอกาสพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โดยมีตัวแทนจิตอาสาพระราชทาน ผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา หมู่ที่ ๖ ตำบลยะหา  อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา