ศูนย์แรงงานอำเภอกรงปินัง

ศูนย์แรงงานอำเภอกรงปินัง

เขียนโดย อนุสรี ดอรอแต
หมวด:

โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ2563 ครั้งที่ 3 

กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วนต่อเติมซ่อมแซมอาคารศาลาประชาคมตำบลสะเอะ หมู่ที่ 3 ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง 

ระหว่างวันที่ 2-11 กันยายน 2563

เขียนโดย อนุสรี ดอรอแต
หมวด:

โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ2563 ครั้งที่ 3 

กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วนต่อเติมซ่อมแซมโรงเรียนตาดีกายาแมะ หมู่ที่1 ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง 

ระหว่างวันที่ 2-11 กันยายน 2563 

เขียนโดย อนุสรี ดอรอแต
หมวด:

26 สิงหาคม 2563 บัณฑิตแรงงานอำเภอกรงปินังร่วมกิจกรรมงานการสร้างอาคารละหมาด ณ ที่ว่าการอำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา