ศูนย์แรงงานอำเภอกาบัง

เขียนโดย nurmon yasatae

     วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564  เวลา 14.00 น.  นายอัมรันท์ บากา  นายอำเภอกาบัง เป็นประธานการประชุมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19 ) เพื่อรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนให้มาลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด - 19  ให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมี ปลัดอาวุโส ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง สาธารณสุขอำเภอ ประธาน อสม. บัณฑิตแรงงาน และบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ  เข้าร่วมการประชุม  ณ  ห้องประชุมอำเภอกาบัง  จังหวัดยะลา

เขียนโดย nurmon yasatae

     วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2564  เวลา 09.30 น. เข้าร่วมประชุม​เชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา ครั้งที่ 8 ประจำเ​ดือน มิถุนายน 2564 ​โดยนางสาวพุทธชาติ อินทร์สวา นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมฯ และหัวหน้าส่วนในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ตัวแทน (ศอ.บต.)​ และผู้กำกับบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา  เพื่อชี้แจงและมอบภารกิจ​ในการทำงานให้กับบัณฑิตแรงงานใน​พื้นที่ ณ ห้องประชุมเทพบดี ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

เขียนโดย nurmon yasatae

    วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2564  บัณฑิตแรงงานประจำตำบลกาบัง พร้อมด้วยปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลกาบัง  เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล  เพื่อปรับเปลี่ยนแผนงานในการขับเคลื่อนให้มีประสิทธิภาพและต่อเนื่องมากขึ้น ณ หอประชุมอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา