ศูนย์แรงงานอำเภอกาบัง

เขียนโดย nurmon yasatae

     วันพฤหัสบดี ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565  เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ครั้งที่ 2 / 2565  เพื่อรับทราบถึงคำชี้แจงข้อราชการ              ข้อสั่งการ  นโยบายต่างๆ ของรัฐบาล และของจังหวัดยะลา  ณ หอประชุมอำเภอกาบัง  จังหวัดยะลา

เขียนโดย nurmon yasatae

     วันอังคาร ที่ 28 ธันวาคม 2564  เข้าร่วมโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ บริเวณรอบๆอาคาร และทาสีรั้วศูนย์ราชการ  ณ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา