ศูนย์แรงงานอำเภอกาบัง

เขียนโดย nurmon yasatae

     วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2565  เวลา 13.30 น. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ปลูกต้นไม้และปรับภูมิทัศน์” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยมีกิจกรรมปลูกต้นไม่ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบที่ว่าการอำเภอกาบัง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผบ.หน่วยกำลังในพื้นที่ ตำรวจ สมาชิกอส. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ และจิตอาสาพระราชทาน นางสาวนารีรัตน์ รสหวาน “ธิดา  นิบง” นางสาวมัลลิกา บุญมา “รองธิดานิบง” เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้  ณ ที่ว่าการอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

 

เขียนโดย nurmon yasatae

     วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2565 เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ครั้งที่ 6 / 2565 เพื่อชี้แจงข้อราชการ  มอบนโยบายการปฏิบัติงาน และมอบหมายภารกิจตามนโยบายหลักของรัฐบาลไปสู่ประชาชน พร้อมให้การต้อนรับนางสาวนารีรัตน์ รสหวาน “ธิดานิบง” นางสาวมัลลิกา บุญมา “รองธิดานิบง” เวทีการประกวดงานสมโภชหลักเมือง 2565 ลงพื้นที่ขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่สนับสนุน แรงเชียร์ แรงใจจากอำเภอกาบังทุกท่าน โดยมี ผกก.สภ.กาบัง ตัวแทนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง กำนัน และ ผู้ใหญ่บ้านฯ เข้าร่วมประชุม ณ  หอประชุมอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา