ศูนย์แรงงานประจำอำเภอยะหา

ศูนย์แรงงานประจำอำเภอยะหา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลาจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่บัณฑิตแรงงาน และเครื่องข่ายแรงงานจังหวัดยะลา สู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓๔ โดยมีการให้ความรู้แก่บัณฑิตและเครื่อข่าน มีการแสดงสินค้าของกลุ่มอาชีพ โดยมีการก่อตั้งโดยบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา  ณ โรงแรมปาร์วิวยะลา  อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ๕ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลาร่วมรับนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและคณะ เมามอบนโยบายในการทำงานให้กับบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ตำบลสะเตง อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา