ศูนย์แรงงานอำเภอเบตง,
อาคารศูนย์ราชการด่านชายแดน

เขียนโดย รอฮานิง เจะเซะ
หมวด:

 

ศูนย์แรงงานอำเภอเบตง โดยบัณฑิตแรงงานจัดกิจกรรม"ศูนย์แรงงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชน"ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้นำบริการด้านแรงงานทั้ง ๕ หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงแรงงาน พร้อมทั้งการสาธิตอาชีพเสริมการทำตุ๊กกตาดิ่งได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลยะรม มีผู้มาใช้บริการทั้ง ๕๓  คน  วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม: ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ตำบลยะรม
เขียนโดย Charukit Chanthip

 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา                                     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมหนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ หลักสูตรการประกอบอาชีพเสริม                              สาขาการทำขนมเบเกอรี่ ดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ 20 – 24 พฤศจิกายน 2560 ณ กลุ่มพัฒนาอาชีพเสริม                            หมู่ที่ 6  ตำบลยะรม  อำเภอเบตง จังหวัดยะลา   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงาน                                     ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา กิจกรรมหนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ หลักสูตรการประกอบอาชีพเสริม                  สาขาการทำขนมเบเกอรี่ ดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ 20 – 24 พฤศจิกายน 2560 ณ กลุ่มพัฒนาอาชีพเสริม                              หมู่ที่ 6   ตำบลยะรม  อำเภอเบตง จังหวัดยะลา