ศูนย์แรงงานอำเภอเบตง,
อาคารศูนย์ราชการด่านชายแดน

เขียนโดย Charukit Chanthip

วันที่19 มิถุนายน 2562 บัณฑิตแรงงานตำบลยะรม เข้าร่วมประชุมประชาคมตำบลยะรม เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

อ่านเพิ่มเติม: บัณฑิตแรงงานตำบลยะรม เข้าร่วมประชุมประชาคมตำบลยะรม เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)